Veiligheidbeleidsplan

Op onze school zien wij als grote taak onze opdracht de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij. Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

1. het aanleren van kennis en vaardigheden

2. een open houding ten opzichte van andere culturen en religies

3. veiligheid en sfeer

Op school werken we vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij we samen bouwen aan de kernbegrippen respect en vertrouwen. Het volgende citaat uit de schooldoelstelling, zoals deze is verwoord in het schoolplan, geeft aan waar we naar toe willen werken.

Wij streven ernaar dat het kind zich opgenomen voelt in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods rijk van liefde, in deze wereld te leven.

We trachten hierbij aan de kinderen over te dragen, dat je betrokkenheid toont:

door middel van samenwerking,

door zelf verantwoordelijk te zijn voor je gedrag,

door zelf beslissingen te nemen,

door er blijk van te geven dat je zelfdiscipline hebt,

door te laten zien dat je respect hebt voor andermans mening,

door gedrag, dat een positieve bijdrage aan de gemeenschap levert.

Deze doelstelling heeft gevolgen voor de hele inrichting en organisatie van het onderwijsproces en is daarmee bepalend voor de beleving van de leerling en leerkracht. Het veiligheidsgevoel stoelt immers grotendeels op de beleving van elke geleding.

Klik hier voor het veiligheidsbeleidsplan van onze school

Onze preventiemedewerker is juf Frederike Hemme.