Schoolkring en ouderraad

Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan binnen de school.

Voorzitter schoolkring

 • Dhr. Albert de Boer

Medezeggenschapsraad

 • Mevr. van der Weide (ouder)
 • Dhr. Soppe (ouder)
 • Mevr. Ramaker (team)
 • Dhr. Woertel (team)

De medezeggenschapsraad is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel inspraak te geven op school. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen alleen zitting nemen in de MR als ze de statuten van de vereniging (Fiers) onderschrijven.


Medezeggenschap (MR)

De rechten en plichten van de MR staan in ‘de wet medezeggenschap op scholen’. Zaken waarvoor de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, zijn bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.

Aan de hand van het ‘werkplan schoolkring & medezeggenschapsraad’ wordt verantwoord wat de leden in het schooljaar van plan zijn te gaan doen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van onze school bevordert de relatie tussen ouders, kinderen en personeel. Onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie verricht de activiteitencommissie werkzaamheden die bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs. De activiteitencommissie organiseert en assisteert bij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het jaarlijkse pleinfeest.

Samenstelling activiteitencommissie

 • Michiel Snippe (voorzitter)
 • Christa Compagne
 • Nadia van der Weide
 • Henriët Pol
 • Karin van der Ploeg
 • Paul Smit
 • Mariëlle Redder
 • Marianne Winter
 • Nicole Kiewiet
 • Sandra Sakko
 • Ingrid de Lange (teamlid)
 • Marlou Schlepers (teamlid)

Oudercommissie Peuterstap

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een peuterspeelzaal. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.