Onderwijs

Protestants Christelijk

De Paul Krugerschool is een Protestants Christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Vanuit onze overtuiging leren we de kinderen dat omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor de leefwereld om je heen komt voort uit het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. Eigen ontplooiing is daarom alleen mogelijk als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt.

Betekenisvolle verhalen beleven

Het ‘christelijk school zijn’ mag wat ons betreft niet beperkt blijven tot godsdienstonderwijs of een prachtige kerstviering. De verhalen rond en uit de Bijbel mogen de kinderen ‘beleven’, waardoor het ze iets gaat zeggen en betekenisvol worden. Ook de gebeden en de liederen kunnen positieve inhoud geven aan het leven van de leerlingen, op school en daarna.

Normen en waarden

We brengen de kinderen in ons dagelijks leven en in onze lessen in aanraking met de Bijbelse normen en waarden. Hierdoor krijgen woorden als naastenliefde, omzien naar elkaar en vergeving een praktische invulling. We beginnen en eindigen elke dag met gebed en we vertellen of lezen dagelijks een verhaal uit de Bijbel en vertalen dit naar onze tijd.

Vieringen

We vieren de christelijke feestdagen uitgebreid. Het kerstfeest wordt afwisselend in de kerk of de klas gevierd. Pasen vieren we in de klas met een paaswijding en een paasmaaltijd. We zamelen wekelijks op maandag geld in voor PLAN Nederland. De leerlingen van groep 8 krijgen een bijbel van de school die ze bij het verlaten van de school mogen houden.

Respect voor verschillen

In de dagelijkse praktijk merken we dat er verschillen bestaan in de geloofsbeleving van mensen. Ouders en verzorgers leggen verschillende accenten in de opvoeding en ook leerkrachten verschillen van elkaar. Op onze school gaan we uit van wat ons bindt en hebben we respect voor elkaar opvattingen. Ook kinderen van ouders/verzorgers die geen christelijke achtergrond hebben, zijn van harte welkom op onze school. We verwachten dan uiteraard dat zij onze uitgangspunten respecteren.