Ouderbijdrage

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed. De vrijwillige ouderbijdrage heeft op onze school de benaming 'schoolfonds'. Het innen van de vrijwillige bijdrage valt onder een wettelijke regeling, waarbij de ouders een schriftelijke overeenkomst sluiten met de school. Deze overeenkomst is een jaar geldig en moet voldoen aan een aantal eisen:
• een specificatie van het gelden;
• de vermelding dat het om een vrijwillige bijdrage gaat;
• de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen;
• de verplichting tot betaling na ondertekening van de overeenkomst
• een reductie- en kwijtscheldingsregeling en wat deze inhoudt.

Deze overeenkomst is tijdens de hele basisschoolperiode geldig.

Het schoolfonds voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit twee bedragen:

1. Er wordt € 19,00 per kind o.a. besteed aan schoolfeest, sinterklaasfeest, kerstviering en sportdag. Kortom aan allerlei activiteiten, die niet van regeringswege vergoed worden.                                                     

2. Voor de schoolreisjes in groep 1 t/m 7 wordt een bijdrage van € 27,00 gevraagd per kind. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een bijdrage van € 62,50 gevraagd.