Schoolkring en ouderraad


Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan binnen de school.

Samenstelling schoolkring:

Dhr  Mol (voorzitter)
Dhr Buninga (lid mr)
Mevr  Kooiker
Dhr Bouwland
Dhr de Olde
Mevr Snel (penningmeester)
Mevr  Vuyk
Mevr  van Dijken (directeur en adviserend lid)
Dhr  Woertel (teamlid en lid mr)
Mevr  Wemekamp-Huisken (teamlid en lid mr)


Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van onze school bevordert de relatie tussen ouders, kinderen en personeel. Onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie verricht de activiteitencommissie werkzaamheden die bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs. De activiteitencommissie organiseert en assisteert bij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het jaarlijkse pleinfeest.

Samenstelling activiteitencommissie

Dhr. Snippe (voorzitter)
Mevr. Schoemakers (penningmeester/afvaardiging schoolkring)
Mevr. Pol (notuliste)
Mevr. Compagne
Mevr. van der Ploeg
Mevr. Meppelink
Mevr. van der Weide
Mevr. Brockman
Mevr. Snijders
Mevr. Winter
Mevr. Bosman
Mevr. Stevense (teamlid)


Medezeggenschap (MR)

De medezeggenschapsraad is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel inspraak te geven op school. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen alleen zitting nemen in de MR als ze de statuten van de vereniging (Fiers) onderschrijven.

De rechten en plichten van de MR staan in ‘de wet medezeggenschap op scholen’. Zaken waarvoor de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, zijn bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.

Aan de hand van het ‘werkplan schoolkring & medezeggenschapsraad’ wordt verantwoord wat de leden in het schooljaar van plan zijn te gaan doen.


Samenstelling MR
Mevr. van der Weide (ouder)
Mevr. Kooiker (ouder)
Mevr. Wemekamp (team) 
Dhr. Woertel (team)                                                                                                                                                                                                                                                            Mevr. van Dijken (adviserend lid)

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.