Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Bij Ouderbetrokkenheid werken school en de ouders voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontplooiing van hun kind, aan goed onderwijs van de leerling.

Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderparticipatie; daarvan is sprake wanneer ouders meedoen met activiteiten en/of hand- en spandiensten verrichten op school.

Klik hier voor de beleidsnotie school-ouders