Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Fiers scholenvereniging streeft naar een passend aanbod voor alle kinderen op de eigen scholen. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum. Op twee locaties biedt Fiers een speciaal programma voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum die op de eigen school té weinig aansluiting vinden om op hun eigen niveau te kunnen afstemmen. Dit noemen wij Manifesto.

Met Manifesto biedt Fiers verschillende mogelijkheden om deze kinderen, naast extra uitdaging op hun niveau, te kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de executieve functies en te oefenen met ‘leren leren.’ Deze voorziening is gericht op de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gezien als een toevoeging op het plusprogramma dat deze leerlingen op hun eigen school volgen.

Bij Manifesto komen de kinderen iedere woensdagmorgen bij elkaar op cbs Paul Kruger in Coevorden of cbs De Fontein in Sleen. Hier worden zij projectmatig uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, zowel op het gebied van hun eigen talenten als ook op het gebied van de ontwikkeling van de executieve functies, het ‘leren leren.’ De kinderen krijgen de mogelijkheid om op andere dagen op hun eigen school verder te werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Om deze voorziening te organiseren is er binnen de vereniging een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen die in aanmerking komen voor Manifesto. De kinderen hebben bijvoorbeeld op begrijpend lezen en rekenen een voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke karaktereigenschappen. De ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht.

Kinderen die de lesstof snel beheersten en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Paul Krugerschool hanteert een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra uitdaging met Levelwerk


Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben ‘Levelwerk’ aangeboden. Dit is een leerlijn voor intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Jan Kuipers, expert op het gebied van hoogbegaafdheid, ontwikkelde de leerlijn. Hij streeft naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werk feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn.

Uitdaging in bovenschoolse plusklas; Manifesto

 

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:


• Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
• Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
• Werken op hun eigen niveau
• Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
• Uitdaging in werkopdrachten
• Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
• Leren samenwerken met anderen
• Leren structureren van het werk
• Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
• Meer uitdagende leerstof
• Een hoger abstractieniveau
• Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
• Vakgebieden in samenhang aanbieden
• Variatie in aanbod
• Aansluiten bij de interesse van de leerling