Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen


Kinderen die de lesstof snel beheersten en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Paul Krugerschool hanteert een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra uitdaging met Levelwerk


Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben ‘Levelwerk’ aangeboden. Dit is een leerlijn voor intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Jan Kuipers, expert op het gebied van hoogbegaafdheid, ontwikkelde de leerlijn. Hij streeft naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werk feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn.

Uitdaging in bovenschoolse plusklas; Manifesto


In het schooljaar 2012/2013 is de Fiers gestart met een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de negen scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De plusklas wordt georganiseerd door een werkgroep. Als kinderen die aan de criteria voor de plusklas voldoen worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt elke woensdagochtend les op CBS Dr. Picardt in Coevorden. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op hun eigen school verder werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:


• Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
• Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
• Werken op hun eigen niveau
• Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
• Uitdaging in werkopdrachten
• Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
• Leren samenwerken met anderen
• Leren structureren van het werk
• Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
• Meer uitdagende leerstof
• Een hoger abstractieniveau
• Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
• Vakgebieden in samenhang aanbieden
• Variatie in aanbod
• Aansluiten bij de interesse van de leerling