Fundament voor later

Het onderwijs op de Paul Krugerschool is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en telt 8 leerjaren, die de leerlingen in beginsel aaneensluitend kunnen doorlopen. Het onderwijs is zo ingericht dat het ook het fundament legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Doorgaande ontwikkeling

In de wet op primair onderwijs staat dat kinderen recht hebben op een doorgaande ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat de leerinhouden en leermiddelen op elkaar zijn afgestemd. Op onze school wordt gewerkt met klassikale instructie met aanvullende individuele instructie voor de kinderen die dat nodig hebben. Onze school streeft naar een hoge mate van zelfstandigheid bij de kinderen.

 

Extra aandacht en zorg

Kinderen leren verschillend. Kinderen met een leerachterstand krijgen extra hulp in de groep en eventueel extra leerstof aangeboden. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die meer -of hoogbegaafd zijn werken elke dinsdagmorgen samen hun eigen programma met de lesmethode ‘Levelwerk’.

 

Kwalitatief goed onderwijs

Leerlingen krijgen kwalitatief goed onderwijs op de Paul Krugerschool. Het team werkt daar op verschillende manieren aan:
• Er wordt met moderne methoden gewerkt voor de vakken taal, lezen, rekenen, schrijven, religie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en Engels.
• We betrekken de actualiteit in de leerstof.
• Personeel werkt met zorg en aandacht voor iedere leerling.
• Het onderwijs en de kwaliteit ervan wordt regelmatig in teambesprekingen geëvalueerd en zonodig bijgesteld of gewijzigd.

 

Vernieuwingen en veranderingen

We sluiten in ons onderwijsaanbod aan bij de vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij. De teamleden volgen daarom regelmatig cursussen en de school schaft planmatig nieuwe lesmethodes en materialen aan.

 

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden in hun ontwikkeling gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de IEP toetsen. De doorstroomtoets vindt plaats in februari.