ENGELS

Op deze pagina vindt u informatie over de lessen in het Engels, die we geven in de groepen 1 t/m 8.

Alle kinderen krijgen 1 tot 1 ½ uur Engels per week. De leerkrachten worden ondersteund en begeleid door onze vakleerkracht VVTO. Onze school werkt samen met Early Bird Rotterdam.

Visitatie Early Bird

Onze school heeft in het voorjaar van 2016 de eerste kijkwijzer van Early Bird te gerealiseerd.

De volgende componenten zullen daarbij uitvoerig tegen het licht worden gehouden: Beleid en organisatie (visie, planning, deskundigheid) en inrichting van het onderwijs (aankleding lokaal, materialen, onderwijstijd, ononderbroken leerlijn, leerlingvolgsysteem, internationalisering en omgevingsfactoren).

Voorafgaand zullen  we onze beleidsdocumenten toesturen, zodat op de dag zelf er voldoende tijd is voor klassenbezoeken en gesprekken met directie, leerkrachten en leerlingen.
Op basis van de bevindingen tijdens de visitatie hopen  we het predikaat ‘EarlyBirdschool’ met een twee-sterren-beoordeling te  krijgen. We voldoen daarmee aan de hoge standaard voor Vroeg Vreemdetalenonderwijs.

Vroeg vreemde taal onderwijs Engels op onze school

Eigenlijk moeten we schrijven over vroeg modern taal onderwijs, want dat toont aan dat er in deze eeuw binnen Europa geen vreemde talen meer bestaan. Je committeren aan de Europese gedachte betekent dat je van de term vreemd af zou moeten stappen, maar dat lijkt op dit moment misschien nog een stap te ver, vandaar de huidige titel, die aansluit bij de gebruikelijke terminologie in Nederland. VVTO komt in vele vormen voor. In veel landen wordt op school een andere taal geleerd dan thuis gesproken wordt. Er zijn officieel meertalige landen (o.a. België, Canada), waar dan ook in twee of meer talen onderwezen wordt. Verder zijn er landen (Zweden) waar een vreemde taal meer aandacht krijgt dan gebruikelijk. Er is een zichtbare tendens binnen Europa dat meer landen (o.a. Polen, Duitsland, Italië, Frankrijk) zich gaan richten op het geven van een Engels in het primair onderwijs. Een tweede taal kan voorwaarde zijn voor maatschappelijk succes. Ook de Onderwijsraad heeft in een advies aan de Tweede Kamer aangegeven dat er in Nederland eigenlijk ook eerder gestart moet worden met het geven van Engels.

In Nederland is ervaring opgedaan met tweetalig onderwijs. In het voortgezet onderwijs sinds 1990 en in het primair onderwijs sinds 1994. In het basisonderwijs geven ruim 300 scholen een vorm van VVTO aan ongeveer 45.000 kinderen. Meer dan 10.000 leerlingen volgen in dit schooljaar TTO (50% Nederlands/50% Engels) in het voortgezet onderwijs. In het wetenschappelijk onderwijs is de beheersing van een tweede taal steeds belangrijker. Universiteiten, hogescholen en middelbare beroepsopleidingen kennen steeds meer programma’s, die alleen in het Engels worden aangeboden.

Op onze school is een projectgroep, bezig om de invoering zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarbij wordt ze begeleid door een medewerker van het Windesheim uit Zwolle en door Early bird.

Meer informatie over Early Bird kunt u vinden op www.earlybirdie.nl

Voorbereiden en oriënteren op internationale samenleving

Op de Eurotop in Lissabon (2000) hebben regeringsleiders van de EU uitgesproken dat het leren van een tweede taal eerder dan tot nu toe gebruikelijk in het primair onderwijs moet beginnen. Het verdwijnen van de grenzen binnen Europa en de uitbreiding van de communicatiemogelijkheden tonen aan dat Nederlanders niet meer op een “eilandje” zitten. Het is van belang kinderen voor te bereiden op deze veranderende wereld. Taal is een belangrijk transportmiddel voor een adequate communicatie met medemensen. Engels is een belangrijke factor in dit geheel.

Bevorderen (vreemde) taalontwikkeling

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een vroegtijdige kennismaking met een vreemde taal de beste manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Het spelenderwijs opnemen van de vreemde taal wordt zonder moeite gedaan en kan worden beschouwd als een “cadeautje” in de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar nieuwe zaken, zo ook naar een vreemde taal. Indien kinderen op jonge leeftijd in aanraking worden gebracht met een vreemde taal kunnen ze deze accentloos gebruiken.

Daarnaast heeft deze “vreemde taalverwerving” een positieve invloed op de algehele taalontwikkeling. Ook met betrekking tot dyslectische kinderen zou dit, in de ogen van deskundigen, een positieve invloed kunnen hebben. Zie ook: VVTO en dyslexie.

Visie

In de visie, die geformuleerd is door het team, staat onder meer dat de school een instelling wil zijn, waar kinderen zich kunnen voorbereiden op deelname aan onze samenleving. Daarnaast wordt in de typering van het onderwijs op de school gesproken over modern-klassikaal onderwijs. Zowel in de visie als de typering past het geven van Engelse lessen vanaf groep 1.

Profilering

Ook in de profilering van de school binnen Coevorden heeft VVTO positieve mogelijkheden. Als basisschool met VVTO wordt er iets anders geboden dan andere openbare basisscholen in de regio. Mede hierdoor kunnen de teruglopende prognoses mogelijk een halt toegeroepen worden. Misschien kan de school nog iets groeien. Bij andere scholen die met VVTO begonnen zijn is er sprake van lichte groei.

Tweetalig onderwijs: leuk en afwisselend

Mede door de internationale oriëntatie en mogelijke contacten met andere scholen kunnen er activiteiten gepland worden. Het Engelstalige onderwijs betekent dat er ook tegemoet gekomen kan worden aan behoeften van kinderen door een verdergaande differentiatie in de leerstof.

 

Engelstalige opleiding of studie

Op sommige scholen in het voortgezet onderwijs wordt een deel van de vakken in het Engels gegeven. Daarnaast zijn er veel studieboeken in het MBO, HBO en op universiteiten gebruikt worden, geschreven in de Engelse taal. Voor een leerling is het een groot voordeel als het gewend is in een andere taal te communiceren. Tevens wordt nu al op grote schaal gebruikt gemaakt van Engelse begrippen in de computerlessen, zodat kinderen er veelvuldig mee in aanraking komen. Kinderen worden beter voorbereid op een toekomstige studie of carrière in een internationaal georiënteerde samenleving.