Kanjertraining


Overal waar mensen samen zijn komt pestgedrag voor. Ons team besteedt op verschillende manieren aandacht aan het voorkomen van en bemiddelen bij pestgedrag, want het welbevinden van de leerlingen en de sfeer in de klas zijn erg belangrijk.
In elk leslokaal wordt ieder jaar een lijst met regels opgehangen om pestgedrag te voorkomen. Leerlingen hebben daarin een actieve rol, want ze stellen zelf de regels op.

Pest- en internetprotocol


We hebben op school een pestprotocol en een internetprotocol. De inhoud is gericht op hulpverlening aan alle betrokkenen:
• De ouders, door over pesten te praten
• De leerkracht die pestgedrag aan de orde stelt in de klas
• De pester, door hem of haar op het gedrag aan te spreken
• Het gepeste kind, door te luisteren naar zijn of haar verhaal en dit serieus te nemen
• De zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen

Kanjerschool
Sinds februari 2012 is de Paul Krugerschool een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. De leerkrachten zijn getraind in het geven van de kanjertraining.

Uitgangspunten kanjermethode


• Een positieve sfeer in de klas stimuleren
• Kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken
• Kinderen leren om op een kanjermanier te zeggen wat ze van iets of iemand vinden
• Er wordt niet gepest
• Kinderen gaan met plezier naar school
• Er is op school een duidelijk klimaat in de manier van omgaan met elkaar

Kanjerlessen en schoolregels


De kanjertraining in de onderbouw bestaat uit 12 lessen van ongeveer 45 minuten en in de bovenbouw uit 10 lessen van 90 minuten. De lessen worden in principe om de week gegeven. Er horen vijf schoolregels bij de kanjertraining:
1. Niemand speelt de baas
2. Niemand doet zielig
3. We lachen elkaar niet uit
4. We helpen elkaar
5. We vertrouwen elkaar

Op onze school is juf Alferink de Kanjer coördinator. Zij bewaakt het proces en is verantwoordelijk voor het beleid. Voor vragen over de Kanjertraining kunt u altijd bij haar terecht.


Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer